هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97 - نمایشگاه بین المللی تهران - Category Table Smart

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهرانrss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

 

تاریخ شروع:
شنبه 97/07/21 (10/13/2018)
تاریخ پایان:
سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018)
تاریخ ثبت نام:
شنبه 97/02/01
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22662765-7
فکس:
021-22662772
۱۳۹۷-۰۸-۰۹ ۱۴:۳۲:۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۱۰ ۱۴:۳۱:۰۰
86
۱۳۹۷-۰۸-۰۹ ۰۹:۳۹:۲۴
۱۳۹۸-۱۱-۱۰ ۰۹:۳۸:۰۰
61
۱۳۹۷-۰۸-۰۵ ۱۳:۰۱:۴۱
۱۳۹۸-۱۱-۰۶ ۱۳:۰۱:۰۰
63
۱۳۹۷-۰۸-۰۹ ۱۱:۱۴:۴۵
۱۳۹۸-۱۰-۱۸ ۱۱:۱۴:۰۰
82
۱۳۹۷-۱۰-۰۸ ۱۲:۰۹:۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۵ ۱۲:۰۵:۰۰
49
۱۳۹۷-۰۸-۰۹ ۱۴:۰۸:۵۶
۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۱۴:۰۸:۰۰
69