هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران - سال 1397 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهرانrss
نمایشگاه بین المللی تهران / سال 1397

تاریخ شروع:
شنبه 97/07/21 (10/13/2018)
تاریخ پایان:
سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018)
تاریخ ثبت نام:
شنبه 97/02/01
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
021-22662765-7
info@idro-fairs.com
وب سایت:
تلفن:
021-22662765-7
فکس:
021-22662772